รู้จักบริษัท

บริษัท เอลบรุส จำกัด เป็นบริษัทให้คำปรึกษาในการวางเป้าหมายโครงการที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท มีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีลักษะณะเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้เทคนิคชั้นสูงฯลฯ โดยการประมูลงานในราคาที่สามารถแข่งขันได้ และมีความรับผิดชอบในงานก่อสร้างให้ได้ตามคุณภาพ มาตรฐานสากล ทันเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำ และสร้างความพึงพอใจระดับพรีเมี่ยมให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังจะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ในการขยายธรุกิจรับเหมาก่อสร้างไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

อ่านต่อ
ขอบเขตการดำเนินงาน
 • 1.1 ให้คำปรึกษาในการวางเป้าหมายของโครงการ
 • 1.2 จัดระบบเอกสารการประกวดราคา
 • 1.3 ประเมินราคากลางของโครงการ
 • 1.4 ให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดโครงสร้าง และระบบการบริหารโครงการ
 • 1.5 ให้ข้อมูลและเสนอแนะเพื่อการประหยัดสำหรับโครงการ
 • 1.6 จัดแผนงานเพื่อควบคุมโครงการ
 • 2.1 ควบคุมงานก่อสร้างทุกระบบให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา
 • 2.2 พิจารณาขออนุมัติใช้วัสดุและรายการเทียบเท่าจากผู้รับเหมา
 • 2.3 พิจารณาอนุมัติ SHOP DRAWING ของผู้รับเหมา
 • 2.4 ตรวจอนุมัติ AS-BUILT DRAWING ของผู้รับเหมาตามที่ก่อสร้างจริง
 • 2.5 แนะนำ เสนอแนะ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
 • 2.6 จัดการประชุมระหว่างผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ และ/หรือผู้ออกแบบ เพื่อติดตามงานและแก้ไขอุปสรรคเพื่อให้งานดำเนินไปตามเป้าหมายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง