บริษัท เอลบรุส จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้าง และ บริหารโครงการก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการทางด้านงานออกแบบทางวิศวกรรม อาทิ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาล วิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น โดยมุ่งเน้นที่จะดำเนินงานตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม และการบริหารงานโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้ด้วยผลงาน และประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยปัจจุบันมีโครงการที่รับผิดชอบอยู่หลายโครงการทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังขยายองค์กรเพื่อเปิดรับโครงการใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรเพิ่มจำนวนมาก

วิศวกรโครงการ,วิศวกรสนาม
3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป(ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้างหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน และทำงานตามกำหนดเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบคุณภาพงานได้
 • มีมนุษย์สัมพันธุ์ และทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน
 • มีบุคลิกดี มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ AutoCAD ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและทบทวนสัญญางานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท
 • บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ให้บรรลุตามแผนงานและงบประมาณของบริษัท
 • ควบคุม, ตรวจสอบ และประเมินผล การทำงานของโฟร์แมน ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
 • ตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานของผู้รับเหมางานก่อสร้าง
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนโครงการก่อสร้าง
 • ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิศวกรประจำสำนักงาน
2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป(ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้างหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน และทำงานตามกำหนดเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบคุณภาพงานได้
 • มีมนุษย์สัมพันธุ์ และทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน
 • มีบุคลิกดี มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ AutoCAD ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประมาณราคาด้านงานโครงสร้าง : สามารถถอดแบบ ประมาณราคางานโครงสร้าง, สถาปัตย์และงานตกแต่งภายในได้
 • ประมาณราคาด้านงานระบบ : สามารถถอดแบบ ประมาณราคางานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศและ สุขาภิบาลได้
 • ออกแบบและคำนวณรายการคำนวณทางวิศวกรรมให้สอดคล้องทางสถาปัตยกรรม
 • สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้หน่วยงาน
โฟร์แมนก่อสร้าง
5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ชาย/ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือรับเหมาก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากใช้โปรแกรม Auto Cad , Microsoft Office ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Service Mind มีความอดทนและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถติดต่อประสานงานหน้างาน กับเจ้าของงานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เคลีย์แบบ ถอดแบบปริมาณงานได้
 • ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมผู้รับเหมา/แรงงาน
 • ตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามคุณภาพที่บริษัทกำหนด
พนักงานเขียนแบบ (DraftsMan)
2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ชาย/ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบคุณภาพงานได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ AutoCAD ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานเขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
 • สนับสนุนทางด้านเทคนิคมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างต่างๆ
พนักงานธุรการ
1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงอายุ 22-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีความอดทน ขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบครอบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้
 • มีทักษะสามารถเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงาน ทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร
 • ดูแลและจัดเก็บเอกสารทั่วไป
 • รับผิดชอบในการจัดเตรียม ดูแลเอกสารของฝ่าย
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
แม่บ้านประจำออฟฟิศ
1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การทำงานมาอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความตั้งใจทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือวันหยุดได้ (หากจำเป็น)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลความสะอาดโดยรวมภายในสำนักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงาน
 • ดูแลความสะอาดห้องครัว เก็บล้างแก้ว จาน ถ้วย และทำความสะอาดห้องน้ำ
 • บริการเครื่องดื่มให้แก่แขกหรือผู้มาติดต่อ ผู้บริหารและเมื่อประชุม
 • ดูแลสต๊อกอุปกรณ์ในห้องครัว เช่น ชา กาแฟ และในห้องน้ำ เช่น กระดาษชำระ น้ำยาทำความสะอาด ต่าง ๆ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน