• 1.1
  ให้คำปรึกษาในการวางเป้าหมายของโครงการ ฯ
 • 1.2
  จัดระบบเอกสารการประกวดราคา
 • 1.3
  ประเมินราคากลางของโครงการ ฯ
 • 1.4
  ให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดโครงสร้าง และระบบการบริหารโครงการ ฯ
 • 1.5
  ให้ข้อมูลและเสนอแนะเพื่อการประหยัดสำหรับโครงการ ฯ
 • 1.6
  จัดแผนงานเพื่อควบคุมโครงการ ฯ
 • 1.7
  ร่วมมือจัดระบบการควบคุมงบประมาณ
 • 1.8
  ให้คำปรึกษาในเรื่องการขออนุญาตต่าง ๆ
 • 1.9
  จัดคัดเลือกผู้เข้าประกวดราคา
 • 1.10
  เสนอแนะทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้ประหยัดทั้งเวลาและเงินสำหรับโครงการฯ
 • 1.11
  ช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจัดประกวดราคา นำชมสถานที่ก่อสร้าง
 • 1.12
  จัดการเรื่องการประชุมชี้แจงแบบตอบข้อซักถาม
 • 1.13
  วิเคราะห์ผลการเสนอราคา
 • 1.14
  เสนอแนะข้อมูล และ วิธีการต่อรองในการเสนอราคา
 • 1.15
  เสนอแนะการตัดสินผลการประกวดราคา
 • 1.16
  จัดเอกสารเพื่อลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการ ฯ
 • 2.1
  ควบคุมงานก่อสร้างทุกระบบให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา
 • 2.2
  พิจารณาขออนุมัติใช้วัสดุและรายการเทียบเท่าจากผู้รับเหมา
 • 2.3
  พิจารณาอนุมัติ SHOP DRAWING ของผู้รับเหมา
 • 2.4
  ตรวจอนุมัติ AS-BUILT DRAWING ของผู้รับเหมาตามที่ก่อสร้างจริง
 • 2.5
  แนะนำ เสนอแนะ ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างให้ ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
 • 2.6
  จัดการประชุมระหว่างผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ ฯ และ/หรือผู้ออกแบบ เพื่อติดตามงานและแก้ไขอุปสรรคเพื่อให้งานดำเนินไปตามเป้าหมาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • 2.7
  พิจารณาแผนงาน และตรวจสอบการทำงานตามขั้นตอน รวมทั้ง เร่งรัดให้ผู้รับเหมาทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 • 2.8
  ตรวจสอบใบเบิกเงินของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และตรงตาม ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้จริง
 • 2.9
  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่อาจเกิดขึ้นขณะก่อสร้าง เช่น ข้อขัดแย้งในแบบ (ถ้ามี) อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการงาน และ พิจารณาข้อยุติร่วมกันในเรื่องสำคัญเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 2.10
  ตีความตามรูปแบบรายการ และสัญญาให้งานก่อสร้างดำเนินไปโดยสะดวกโดยไม่เกิดผลเสียหายแก่งานและเจ้าของงาน
 • 2.11
  สั่งหยุดการทำงาน เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อการก่อสร้างหรือเมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในการก่อสร้าง
 • 2.12
  ตรวจสอบการทดลองวัสดุต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
 • 2.13
  REJECT งานที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุไว้
 • 2.14
  หาทางไกล่เกลี่ยปัญหา ข้อโต้แย้งใด ๆ โดยพิจารณาหาข้อเสนอและแนะแนวทางการหาข้อยุติปัญหาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
 • 2.15
  ตรวจอนุมัติและพิจารณาการดำเนินงาน ของผู้รับจ้างช่วง ของผู้รับ จ้างหลัก (ถ้ามี)
 • 2.16
  ช่วยเหลือผู้ว่าจ้างในด้านเทคนิคต่าง ๆ
 • 2.17
  จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานประจำทุกเดือน หรือทุกระยะที่เห็นว่าจำเป็น
 • 2.18
  ประเมินราคางานเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
 • 2.19
  จัดทำประมาณการหมุนเวียนเงินสด (CASH FLOW) ซึ่งจะใช้ในการดำเนินงานตามโครงการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณการใช้เงินประจำปีของเจ้าของงาน
 • 2.20
  ติดตามการจัดส่งวัสดุ เพื่อให้ทันกับการดำเนินการก่อสร้าง
 • 2.21
  จัดการให้มีการประสานงานของผู้รับจ้างต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างแต่ละ ฝ่ายสอดคล้องกัน
 • 2.22
  ตรวจสอบและแนะนำผู้ว่าจ้าง เกี่ยวกับคำร้องของผู้รับเหมาในการขอต่ออายุสัญญา สำหรับงานที่เพิ่ม เติมและเรื่องอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (ถ้ามี)
 • 2.23
  ทำการจัดอบรมการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร ให้กับเจ้าของโครงการ ฯ ก่อนส่งมอบงาน
 • 2.24
  ทำการตรวจรับมอบงาน และเอกสารต่าง ๆ (As-Built Drawing, Manual, ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ และเอกสารอื่น ๆ) จากผู้รับจ้าง ก่อนส่งมอบงาน
ผู้จัดการโครงการ ฯ
 • รับนโยบายจากเจ้าของโครงการ ฯ เพื่อนำมาปฏิบัติ
 • กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้าง ร่วมกับเจ้าของโครงการ
 • วินิจฉัยข้อขัดข้อง หรือปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ
 • ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ ฯ
 • ตรวจสอบเอกสารรายงานต่าง ๆ
 • บริหารและจัดการควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ ทั้งหมดให้เป็นไปตามนโยบาย
 • กำหนดแผนแม่บทของการดำเนินการก่อสร้างโดยแยกประเภทของกิจกรรมหลักต่าง ๆ
 • กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการควบคุมการก่อสร้าง
 • พิจารณาสั่งการ ให้มีการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน
 • เสนอแนะนำ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคแก่ช่างเทคนิคสนาม ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • พิจารณาตรวจรับมอบผลงานของผู้รับจ้างเพื่อนำเสนอขอเบิกเงินงวดต่อผู้ว่าจ้าง
 • พิจารณาสั่งการ ให้มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุตามความจำเป็น และแนะนำขั้นตอน และวิธีการทดสอบ
 • อนุมัติและดำเนินการ การสั่งหยุดงานของผู้รับจ้างก่อสร้างเฉพาะส่วนเมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่องาน ก่อสร้าง หรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์ สินหากทำการก่อสร้างต่อไป
 • ตรวจสอบ และสั่งการให้ช่างเทคนิคจัดทำบัญชีปริมาณและประมาณราคาวัสดุก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างที่ได้รับ
 • การตรวจสอบคุณภาพไว้แล้วทั้งที่นำไปก่อสร้างแล้วก็ดี หรือยังมิได้นำไปก่อสร้างก็ดี
 • อื่น ๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการจะมอบหมาย
วิศวกรสนาม ช่างเทคนิค
 • ทบทวนทำความเข้าใจและตีความตามรูปแบบข้อกำหนดและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (SPECIFICATIONS) เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้ และตรวจสอบข้อขัดแย้งต่าง ๆ อันอาจเห็นปัญหาหรืออุปสรรคในงานก่อสร้างในสนาม พร้อมทั้งพิจารณาเตรียมการแก้ไขล่วงหน้า เพื่อมิ ให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของงาน
 • ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาแบบรูปรายละเอียด (SPECIFICATIONS) และรายการที่ได้อนุมัติจากโครงการแล้ว
 • ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับจ้างก่อสร้างปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่างและถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง
 • จัดส่งเอกสารให้ผู้ออกแบบ เพื่อการอนุมัติแบบรูปและรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (SHOP DRAWING) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง
 • จัดส่งเอกสารให้ผู้ออกแบบ เพื่อการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างและรายการเทียบ เท่าจากผู้รับจ้างก่อสร้าง
 • ตรวจสอบการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างก่อสร้างให้ถูก ต้องตามรูปแบบ และข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
 • เสนอสั่งหยุดการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างเฉพาะส่วน เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่องานก่อสร้าง หรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์ สินหากทำการก่อสร้างต่อไปแล้วรายงานผู้จัดโครงการเพื่อหาทางแก้ไข
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะก่อสร้างก่อสร้างและอันอาจ จะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างเพื่อป้องกันมิให้งานเสียหาย
 • ตรวจสอบประมาณ และผลงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอแนะ และเสนอให้ผู้จัดการโครงการพิจารณา เพื่อขอเบิกเงินงวดโดยตรวจสอบกับผลงานที่ทำได้จริงในสนาม
 • ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด โดยอยู่ภายใต้ความรับผิด ชอบและควบคุมดูแลของผู้จัดการโครงการ
 • ตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างตามที่ได้รับคำสั่ง
 • ตรวจสอบบัญชีวัสดุ จำนวนแรงงาน จำนวนบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างใช้ในงานก่อสร้าง
 • จัดเตรียมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวกับการก่อสร้างต่าง ๆ ของโครงการฯ ตามคำสั่งของผู้จัดการโครงการฯ
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย