ผลงานด้านการออกแบบ
ผลงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง

โครงการ โรงแรม G9 อ.เมือง จ.ขอนแก่น